Budget Shortfalls in Catalunya

Financial Lawyer Erika Rubio discusses the tug-of-war between the local government and the state government.

EN: Catalunya’s issues are so acute because because it’s one of Spain’s economic engines. There are more entrepreneurial companies, lower rates of unemployment than in other regions. Numerous companies from elsewhere open offices here. So, more resources are needed.  A bigger population. And more needs, perhaps, than a poorer community with fewer expenses compared what they receive in compensation. So what you hear, from the perspective of the populous, is this sense that something doesn’t add up. It’s what I addressed previously, regarding returns. “I pay so much in taxes. What am I getting back?” Take the RENFE example. “Collection and are delegated to us, but not infrastructural oversight.” “It was under the state’s purview, and that’s why we couldn’t properly perform the upgrades.” “If the state won’t commit to the investment, my hands are tied.” I think, yes. The government may feel this way. But, at once, living in Catalunya, your information comes from the local government.  Maybe the government exaggerates, but, objectively, I think it’s happening.

CAT: A veure, es molt notori el tema de Catalunya perque Catalunya no deixa de ser un dels motors económics de l’estat espanyol. Y tant es així que es un dels llocs on l’atur no es tan elevat com a la resta, on hi ha a més empreses que fan molta emprenedoria. On hi ha moltes empreses de fora que venen i s’estableixen aquí. Llavors, aquí necessitem molts més recursos, tenim molta més població, necessitem més necessitats, que no pas a lo millor una altra comunitat que es més pobre, amb el que se li dona no te tantes necessitats per cobrir. Llavors, si que es veritat que tens la sensació com a ciutadà o per el que t’arriba que hi ha hagut un tema de no estar a l’alçada. Es el que et deia abans, del que es retorna, jo poso tant d’impostos, quant em retorna a mí d’impostos. Es com el tema de la RENFE. Les rodalies ens van cedir la recaptació o la gestió pero no les infraestructures. Per el qual no podíem fer les reformes corresponents perque eren competencies de l’estat. I si l’estat no vol invertir en això, jo no tinc potestats. Jo crec que sí, pot tenir aquesta sensació el govern. Pero també es cert que, vivint aquí a Catalunya, tens l’informació del govern d’on estas tú. Potser no es tant com diu el govern pero jo crec que objectivament si que succeeix.

ES: A ver, el tema de Cataluña es muy evidente porque Cataluña no deja de ser uno de los motores económicos del estado español. Y así, es uno de los lugares donde el paro no es tan elevado como en el resto, donde hay más empresas, donde hay muchas de fuera que vienen y se instalan aquí. Así, aquí necesitamos muchos más recursos, tenemos una población más elevada, tenemos más necesidades que quizás otra comunidad más pobre que, con lo que recibe, no tiene tantas necesidades que cubrir. Es verdad que, como ciudadano, tienes la sensación por lo que te llega de que ha habido el problema de no estar a la altura. Es lo que decía antes, de lo que devuelve. Yo pongo tantos impuestos, cuánto me devuelve a mí de esos impuestos. Es como el tema de la RENFE. Las cercanías nos cedieron la recaudación o la gestión pero no las infraestructuras. Por lo tanto, no podíamos hacer las reformas correspondientes porque eran competencia del estado. Si el estado no quiere invertir en eso, yo no tengo potestad. Yo creo que sí, el gobierno puede tener esa sensación. Pero también es cierto que, viviendo en Cataluña, tienes la información del gobierno. Quizás no es tanto como dice el gobierno pero yo creo que, objetivamente, sí que sucede.