Catalunya’s Sporting Tradition

Enric Cobo, Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius, discusses the historical role of sports in Catalan culture, and how the region’s archives are integral to preserving that history.

Catalunya Barcelona Film discusses Barcelona's sporting tradition with the head of the Catalan archive Enric Cobo
Catalunya Barcelona Film discusses Barcelona's sporting tradition with the head of the Catalan archive Enric Cobo
Catalunya Barcelona Film discusses Barcelona's sporting tradition with the head of the Catalan archive Enric Cobo

ENGLISH

Catalunya is a country with a great, sporting tradition. This is clear from our archives. We’ve nearly 90 teams that are over 100 years old.Catalan climbers have reached 8000-meter peaks.It has extraordinary football teams. And one might be among the world’s greatest.

Sports in Catalunya today are influenced by its sporting history. We need to remember

that sport in Catalunya, is a product of associations, the social variety in particular, people gathering to play sports. The Centre Excrsuionista de Catalunya is an organization that has brought people together to play sports for 100 years, to learn about Catalunya, to visit the mountains, to learn about Catalunya, to visit the mountains.

So it is borne of associations, relationships between people and sports. It connects the past with the present, We have champions in every sport, and even more, great players. I will explain now how this is tied to our archives. How are we aware of the milestones,  the great adventures,  the country’s glorious experiences in sports? Through the documentation.

The documents show us through photographs, through posters the inspiring events

in our sports history. For example, in 1922, at the start of the 20th century, competitors in a yacht race from northern Europe, who came to Tortosa, to the river Ebre to compete. This made known a previously unknown sports category, To offer additional examples, not limited to the professional level, when the first white-water canoeing was held in Sort, the Pallars [region] became a very important locale in Europe.

This is seen in the archives. The archives detail how, in the 1960s, people traveled to Pallars to participate in an activity that was altogether unrelated to the region’s most common activity: agriculture. It was something unique, right?

At this moment, we are celebrating the Olympics’ 25th anniversary. The main events of the Olympics are preserved in the archives. It is the source of information.

CATALAN

L’esport a Catalunya és un dels emblemes, un dels simbols més importants perquè Catalunya és un pais que té una tradició esportiva molt gran. Això es veu clarament identificat en els documents. Tenim gairebé més de 90 clubs de més de 100 anys d’història.

Catalunya té escaladors que han pujat a tots els cims de 8000m. Té clubs de futbol molt singulars, diem, un dels més singulars del món i per tant aquesta actualitat esportiva beu de tota la història de l’esport a Catalunya.

Hem de pensar que l’esport a Catalunya neix a l’entorn de les associacions, les associacions socials, la gent es junta per fer esport. El centre excursionista de Catalunya és un centre que uneix a persones des de fa més de 100 anys per fer esport, per conèixer Catalunya, per anar a les muntanyes, per fer escalada però també per conèixer espais i paratges desconeguts per tant, neix de l’associacionisme, de la relació de les persones, de les activitats esportives.

Això es consolida al llarg del temps fins a l’actualitat en el qual tenim en totes les disciplines esportives campions, però sobretot grans practictants d’alguns esports. Això a mi també m’agradaria lligar-ho amb el món dels arxius. Clar, com sabem les fites, les grans aventures, les grans experiences esportives d’aquest pais?

A través dels documents. Els documents ens mostren a través de fotografies, però també a travès de cartells a través d’esdeveniments que han passat el gran valor que han tingut aquestes activitats esportives al llarg de la història. Hem de pensar que per exemple, a l’any 1922, quan encara estavem tot just començant el segle XX hi havien regatistes del nord ‘Europa que venien a Tortosa el riu Ebre a fer regates, i van donar a conèixer una modalitat esportiva desconeguda fins aquell moment.

Per posar més exemples, i no en el pla professional quan es fan els primer descensos d’aigües braves a Sort, la zona del Pallars esdevé un dels punts més importants a tota Europa i això queda tot recollit en els documents. Els documents expliquen com als anys 60 i havia gent que venia al Pallars a fer una activitat absolutament diferent a l’activitat productiva bàsica que era l’agricultura.

Per tant doncs una cosa molt singular, no? Tot just ara estem celebrant els 25 anys de les Olimpiades. Els principals actes de les Olimpiades tenen en els documents d’aquell moment la seva font d’informació