Forced to Shake the Dictator’s Hand

During his interview with the Catalunya Barcelona team, Alexis Plaza discusses the circumstances of his great-grandfather’s encounter with Francisco Franco.

EN: During the civil war, my great-grandparents went to live, or rather hide, to ‘La Garriga’, running away from the bombs in Barcelona. With the bad luck that, well, my great-grandfather got away because the red-winged put them in a truck to go fight against the nationals. He didn’t believe in anything, so he escaped, reached home and hid. But with the bad luck that the nationals, together with the condor aviation, bombed ‘La Garriga, the train station so that no supplies could go through. Besides the train station, there was a boys’ orphanage where my great-grandmother was a volunteer. Unfortunately, one of the bombs fell too near the orphanage. It demolished the house, fell on it. Many of the people were buried and she got a piece of shrapnel on her hip. Which rendered her limping for life. With time, my great-grandfather became one of the most important businessmen of Spain, founding the Plaça-Janés editorial group. Of course, being a big businessperson, you couldn’t say no, so he had to go meet Franco, Queen Sofía, shake hands with them when his wife was home limping because of a Francoist bomb.

CAT: Durant la guerra civil, els meus besavis van anar a viure, es van amagar a La Garriga, fugint de les bombes de Barcelona. Però amb la mala sort, bueno, el meu besavi es va escapar perquè els rojos es van pujar al camió per anar a lluitar contra els nacionals. Ell no creía en res, es va escapar, va arribar a casa, es va amagar. Però amb la mala sort que els nacionals, conjuntament amb l’aviació Cóndor, van bombardejar la Garriga, l’estació de tren perquè no passessin suministres, i al costat de l’estació de tren hi havia un orfanat de nois on la meva besavia feia de voluntaria. Desgraciadament, una de les bombes va caure molt prop de l’orfanat, va derrumbar la casa, va caure sobre d’ella. Molta gent va quedar enterrada i a ella justament un troç de metralla li va entrar a la cadera. Amb el que es va quedar coixa de per vida. I coses de la vida, amb el temps, el meu besavi va esdevindre un dels empresaris més importants d’Espanya, fundant l’editorial de Plaça-Janés. I casualment, clar, ser empresari gran no et podíes negar, i li va tocar anar a coneixer Franco, la reina Sofía, donar-los-hi la mà quan la seva dona estava coixa a casa per culpa d’una bomba franquista.

ES: Durante la guerra civil, mis bisabuelos fueron a vivir y a esconderse a La Garriga, huyendo de las bombas de Barcelona. Pero tuvieron mala suerte. Mi bisabuelo se escapó porque los rojos le metieron en el camión para ir a luchar contra los nacionales. Él no creía en nada, se escapó, llegó a casa y se escondió. Pero con tan mala suerte que los nacionales, juntamente con la aviación Cóndor, bombardearon La Garriga, la estación de tren, para que no pasasen los suministros y, al lado de la estación, había un orfanato de niños donde mi bisabuela hacía de voluntaria. Desgraciadamente, una de las bombas cayó muy cerca del orfanato, derrumbó la casa, cayó sobre esta. Mucha gente quedó enterrada y a ella le entró un trozo de metralla en la cadera. Con lo que se quedó coja de por vida. Y, por cosas de la vida, con el tiempo, mi bisabuelo se convirtió en uno de los empresarios más importantes de España, fundando la editorial Plaza & Janés. Y claro, al ser un gran empresario, no podías negarte y le tocó ir a conocer a Franco, a la reina Sofía y darles la mano, mientras que su mujer estaba coja en casa por culpa de una bomba franquista.