How Did Franco Stay in Power?

Historian Joan Culla Clarà discusses how Francisco Franco was able to control Spain for 40 years.

EN: There are those who call Francoism a fascist dictatorship, like Hitler’s and Mussolini’s. There are those who say, “No, it’s an authoritarian regime.” “Not totalitarian. Authoritarian.” There are even some, especially in Franco’s lifetime, who say, “No, it’s a regime of limited pluralism.” “Because, inside Francoism, there were different political strains.” “Not everyone was the same.” “There were monarchists, Carlists, Falangists.” “So, there was a certain pluralism, but limited.” In this debate, I always say the same thing. If the Francoist regime could be defined or described through a single label, it wouldn’t have lasted 40 years. Do you know what I mean? I mean, if the Francoist regime had been just a fascist regime, it would have fallen in 1945 with the rest of them.

CAT: Hi ha qui diu, el franquisme es una dictadura feixista, com les de Hitler i Mussolini. Hi ha qui diu no, no, es un regim autoritari. No totalitari si no autoritari. Hi ha, fins i tot, hi ha hagut, sobre tot en vida de Franco, qui deia, bueno, no, es un règim de pluralisme limitat. Perquè en el franquisme hi havía diferent families polítiques, no tothom era exactament igual. Hi havía monarquics, hi havía carlins, hi havía falangistes. Per tant, hi havía un cert pluralisme. Això sí, limitat, no? Jo, davant d’aquest debat, sempre dic el mateix. Si el règim franquista pogués ser descrit, definit, amb una sola etiqueta, no hauría durat 40 anys. Entens que vull dir? Es a dir, si el regim franquista hagués sigut un règim feixista i prou, hauría caigut al 1945. Com els altres.

ES: Hay quienes dicen, el franquismo fue una dictadura fascista, como las de Hitler y Mussolini. Los hay que dicen, no, no, es un régimen autoritario. No totalitario, si no autoritario. Los hay incluso, sobre todo en vida de Franco, los que decían, bueno, no, es un régimen de pluralismo limitado. Porque dentro del franquismo había diferentes familias políticas, no eran todos iguales. Había monárquicos, carlistas, falangistas. Por lo tanto, había un cierto pluralismo. Pero, eso sí, limitado. Yo, delante de este debate, siempre digo lo mismo. Si el régimen franquista pudiera ser descrito, definido, con una sola etiqueta, no hubiera durado 40 años. ¿Me entiendes? Es decir, si el régimen franquista hubiera sido un régimen fascista y ya, hubiera caído en 1945 con los demás.