Preservant l’arquitectura de Barcelona

L’arquitecta Olga Schmid parla dels esforços de la ciutat per tal de preservar la tradició mentre satisfà les demandes de la modernització.

EN: Well, that’s a complex topic. The issue of funding is always a handicap. But I’d say that it’s getting done. Every time there’s more awareness that buildings need to be restored and repaired. With criteria ever more scientific, if we can call it that. Slowly it is getting done. It’s true that, regarding culture, the funding is always short, so it advances slowly. On the other side, it must be said that Barcelona is a very forward-thinking, so we must consider how we want this city to prosper. The buildings that become obsolete…should they be demolished or is there a chance to restore and repurpose them? There has been a proposal fomented by rules for the protection of the patrimonial value of buildings that consists of keeping the façade the way it is – the historic façade, modernist or older – and demolish the inside, building anew with new materials, in new conditions, etc. On the one hand, that’s great because it guarantees a better building behavior. We need to think that, for example, all of the Eixample is built with 15cm bricks, which nowadays doesn’t comply with any seismic normative. Barcelona and Catalonia are in an area of seismic activity. So, if there was an earthquake it would all probably be devastated. So I think that remodeling all the building is needed, it’s a responsibility that has to be carried out. On the other hand, I also feel bad that only the façade of buildings is protected. I think the patrimonial value of a building isn’t only what can be seen from the street, but also all that is inside. The layout, the high ceilings, the flooring, the molding, the elevators, the balustrades. I think that we are still far from valuing it as I think it should be.

CAT: Bueno, també es complicat. El tema del finançament sempre es un handicap. Però diría que s’està aconseguint. Cada vegada hi ha més consciència que s’han de restaurar els edificis, que s’han de reabilitar. A més amb criteris cada cop més científics, si ho podem dir així. A poc a poc es va fent. Es cert que, a nivell de cultura, el finançament sempre queda curt; i per tant es fa poc a poc. Per altra banda, també s’ha de dir que Barcelona es una ciutat que ja està molt edificada i ens hem de fer un plantejament a veure com volem que prosperi aquesta ciutat. Els edificis que van quedant obsolets, s’han d’enderrocar o tenen possibilitat de rehabilitació i de donar-li un nou us? Hi ha hagut una proposta fomentada per normes de protecció, justament, del valor patrimonial dels edificis que consistía, o consisteix, perquè encara està, de mantenir les façanes tal com son, les façanes històriques, modernistes o més antigues, i enderrocar tot l’interior i construir de nou amb nous material, noves condicions constructives, etcétera. Això, per una banda està be, perquè garanteix un millor comportament constructiu. Hem de pensar que, per exemple, tot l’exiample està construit amb toxo de 15 centímetres, que actualment no compleix cap normativa sísmica. Barcelona i Catalunya esta ubicada en sector sísmic. Per tant, si hi hagués un terratrèmol probablement quedaría arrasada. Per tant, reformar tota la construcció a mi em sembla necessari, em semlba una responsabilitat que s’ha de complir. Per altra banda, també em sap greu que els edificis es protegeixin només de cara a la façana. Penso que el valor patrimonial d’un edifici no només està en el que es pot veure al carrer, si no també tot el que hi ha dins. Les distribucions, els sostres alts, els paviments, let motllures, els ascensors, els arrambadors. I això jo crec que encara estém lluny de donar-li el valor que penso que hauría de tenir.

ES: N/A