Silvia Escuder: Remembering the attack on Barcelona

A local businesswoman discusses the attack in Barcelona on August 17, 2017 with the Catalunya Barcelona team.

EN: The truth is that we didn’t deserve that. It’s always, as we can see, due to politics or maybe religion, whichever, the people, the tourists, didn’t deserve that, they were here enjoying the city. Now, what will they think of Barcelona? “Barcelona, where some relative was lost, where my child died.” That’s not what we want, not at all. We don’t understand how this happened and how it still happens abroad in a daily basis.

CAT: La veritat es que no mereixem això. Sempre, ja ho veiem, a causa de temes polítics, no ho sé, religiosos, el que sigui; la gent, turístes, que no mereixien això, estaven aquí disfrutant de la ciutat. Ara, com pensaràn de Barcelona? Barcelona, on es va quedar algún familiar, on va morir el meu fill. Això es el que no volem nosaltres, no ho volem. No entenem com ha pogut passar això i com encara succeïx a altres paísos cada dia. No sé com explicar aquesta experiència. Intentem mantenir la calma, però encara avui caminem amb por per la ciutat de Barcelona, i això no hauría de passar.

ES: n/a